KURS RATOWNIKA WOPR 
* Uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła szesnaście lat (16 lat), posiadająca
   uprawnienia Młodszego Ratownika WOPR (wskazane posiadanie dodatkowego uprawnienia
   przydatnego w ratownictwie wodnym tj.kurs sternika motorowodnego, żeglarzajachtowego,
   płetwonurka, instruktora pływania, itp.)
   powinna posiadać 100 godz. stażu pracy w charakterze Młodszego Ratownika WOPR.
* Warunkiem przystąpienia do kursu jest pozytywne zaliczenie egzaminu wstępnego.
 
 
 
 
 
EGZAMIN WSTĘPNY :
* Przepłynięcie dystansu 
100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1:40 sek.
* Przepłynięcie pod wodą 
 25 m ( start z powierzchni wody ).
* Holowanie współćwiczącego na dystansie 50m na plecach z pracą nóg do żabki.
*
 Każda osoba która pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny i dostała się na kurs jest
   zobowiązana do okazania ważnej na dany rok legitymacji członka WOPR
   (tj. opłacona składka członkowska oraz aktualne badania lekarskie).
 
 
 
SZKOLENIE:
* Kursy szkoleniowe odbywają się w Bytomiu (teoria + zajecia na basenie) oraz 
   nad Zalewem Nakło Chechło (zajęcia praktyczne nad wodami otwartymi).
* Czas trwania kursu (marzec - czerwiec ) jest uzależniony od rozłożenia zajęć 
( częstsze  zajęcia krótszy kurs,
   zajęcia rozłożone kurs dłuższy – tj. teoria 1 raz w tygodniu tj.czwartki 18:00-19:30
   + zajęcia na basenie / pływalni krytej OSiR w Bytomiu   w czwartki godz. 20:00-22:00
   +  weekend maj/czerwiec wody otwarte-Chechło/Przeczyce).
Cena kursu uzależniona jest od ilości uczestników (zawiera opłatę za kurs, egzamin) 
   ok. 700 zł za całość.
Podczas trwania kursu organizator zapewnia kadrę szkoleniową, materiały dydaktyczne
   i specjalistyczny sprzęt.
* Po zakończeniu kursu wyszkolony ratownik otrzymuje stopień Ratownika WOPR
    (po uzyskaniu uprawnień wskazane jest odpracowanie 100 h społecznie w charakterze

 

    ratownika na wyznaczonym akwenie lub obiekcie, w celu nabrania doświadczenia).